ປະກາດຮັບພະນັກງານ 6 ກັນຍາ 2021 : ຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ

  74

  ສະບາຍດີ ທຸກທ່ານ!

  ກະລຸນາອ່ານປະກາດຮັບພະນັກງານ ຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ໃຫ້ລະອຽດ, ຈາກນັ້ນໃຫ້ກະກຽມເອກະສານ ແລະ ພົວພັນ ກັບບໍລິສັດນັ້ນໆ ໂດຍກົງ.

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .