ປະກາດຫາພະນັກງານຫລາຍຕໍາແຫນ່ງ ປະຈຳວັນທີ່ 14 ທັນວາ 2021

27