• ການຕະຫຼາດ
  • Updated 4 months ago

ທົດສອບລະບົບເທົ່ານັ້ນ

Skills

  • ການຕະຫຼາດ
  • ສື່ສານ

Education

From:
2006
To:
2009

ຊັ້ນສູງ - ວິທະຍາໄລ ລາວອາເມລິກາ

Experience

From:
2017 ເຖິງປະຈຸບັນ
To:

ການຕະຫຼາດ - ບໍລິສັດຊອກວຽກ

Photo
ຈັນສີ ຊອກວຽກ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ