ແຮງງານ: ຂ່າວຈາກ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີດການໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນການກວດກາຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ຖືເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຕາມກົດໝາຍກຳນົດໄວ້ ທັງນີ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຈາກການເຮັດວຽກ.

ທ່ານ ພົງໄຊສັກ ອິນຖາລາດ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ກ່າວວ່າ : ການສະເໜີປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂຶ້ນແມ່ນປະກອບໄປດ້ວຍອົງການສາມຝ່າຍ ຄື ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ(ຕາງໜ້າລັດຖະບານ) ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານ(ຕາງໜ້າຜູ້ອອກແຮງງານ) ແລະ ສະພາການຄ້າ ອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດລາວ(ຕາງໜ້າຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ) ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນໃນການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັນຕໍ່າໃນແຕ່ລະໄລຍະ ອົງການ 3 ຝ່າຍ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າເພື່ອນຳສະເໜີຜົນພິຈາລະນາເຫັນດີຮ່ວມກັນແລ້ວນໍາຂຶ້ນສະເໜີຫາລືຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ພິຈາລະນາປັບປຸງແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຢູ່ ສປປລາວ ເຊິ່ງໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການເພີ່ມຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ເຊັ່ນ ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວໄດ້ຄົ້ນຄວ້າແລະນຳສະເໜີລະດັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຢູ່ ສປປລາວ ຄວນໄດ້ຮັບ ສໍາລັບສະພາການຄ້າແລະອຸດສາຫະກຳແຫ່ງຊາດແມ່ນຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມເປັນໄປໄດ້ ຫຼື ຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງທີ່ຈະເພີ່ມລະດັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຂຶ້ນຕື່ມໄດ້ ສ່ວນກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕາມຄວາມເໝາະສົມຮ່ວມກັບບັນດາຂະແໜງ ການຂອງລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງລວມມີ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ກະຊວງການເງິນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫ້ອງການກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຊອກຫາສາເຫດຜົນກະທົບຕ່າງໆທີ່ຈະຕາມມາຕໍ່ລະບົບເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.

 

ເຊິ່ງການເພີ່ມຂຶ້ນຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່ານີ້ ຈະເປັນປັດໄຈການຜະລິດທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງໃນລະບົບເສດຖະກິດ ໂດຍອີງໃສ່ສະພາບການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ຢູ່ພາກພື້ນແລະສາກົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄ່າຄອງຊີບ ຫຼື ລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກແລະບໍລິໂພກຕ່າງໆໃນຕະຫຼາດມີການປ່ຽນແປງລາຄາສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ການດຳລົງຊີວິດຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານລາວທີ່ມີລາຍໄດ້ຈາກການເຮັດວຽກ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານໄດ້ມີການພັດທະ ນາຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນທາງດ້ານສີມື ແລະ ທັດສະນະຄະຕິໃນການເຮັດວຽກ ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດຂອງປະເທດໃຫ້ສູງຂຶ້ນຕາມຈັງຫວະການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເຊິ່ງການຄົ້ນຄວ້າປັງປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່ານີ້ ໂດຍມອບໃຫ້ສູນກາງສະຫະພັນກຳມະບານລາວເປັນຝ່າຍດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າລະດັບຕົວເລກຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າສຸດທີ່ຜູ້ອອກແຮງງານຄວນໄດ້ຮັບຕາມຕົວຈິງ ແລະ ຄຸນະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ແລ້ວນຳເຂົ້າສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານເພື່ອພິຈາລະນາຮັບ ຮອງເອົາພ້ອມໄດ້ອອກແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນທາງການ.

ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແມ່ນອົງການຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບອົງການສາມຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າສຸດຢູ່ ສປປລາວ ມາແລ້ວ 7 ຄັ້ງ ຄື: ຄັ້ງທີ (1)ປີ 1991 (26.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ (2) ປີ 1997(36.400ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ) (3) ປີ 2000(93.600ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ) (4)ປີ 2005(290.000ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ) (5)ປີ 2009(348.000ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ) (6) ປີ 2011(626.000ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ) ແລະ ຄັ້ງລ່າສຸດທີ່ສືບຕໍ່ປັງປຸງໃນປີ 2015 ເຊິ່ງຜູ້ອອກແຮງງານຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຂັ້ນຕໍ່າສຸດ ຄື 900.000ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ.

ໂດຍອີງຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານທີ່ເປັນຫົວໜ່ວຍໜຶ່ງໃນການສ້າງແລະຄຸ້ມຄອງນິຕິກຳດ້ານແຮງງານກໍ່ຄືກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໂດຍມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານລົງຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານ ຕາມພາລະບົດບາດແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 4277/ຮສສ ລົງວັນທີ 5 ທັນວາ 2016 ເຊິ່ງການລົງກວດກາແຮງງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານຈຳນວນ 77 ຄົນ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ລົງກວດກາແຮງງານຢູ່ຂົງເຂດອຸດສາຫະກຳ ໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໄດ້ 3.053 ຫົວໜ່ວຍ ລວມມີແຮງງານລາວແລະແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທັງໝົດ 85.056 ຄົນ ຍິງ 32.505 ຄົນ ແຮງງານລາວ 67.524 ຄົນ ຍິງ 28.852 ຄົນ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ17.532 ຄົນ ຍິງ 3.653 ຄົນ ໃນນັ້ນລົງກວດກາແລະຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍຢູ່ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ມີ 2.787 ຫົວໜ່ວຍ ຂະແໜງກະສິກຳ 423 ຫົວໜ່ວຍ ຂະແໜງບໍລິການ ມີ 1.963 ຫົວໜ່ວຍ ເງິນເດືອນສະເລ່ຍຫຼືຄ່າແຮງງານຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຂະແໜງກະສິກຳ ເທົ່າກັບ 1.100.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ 1.200.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ຂະແໜງບໍລິການ 2.500.000 ກີບ/ຄົນ/ເດືອນ ໂດຍການລົງກວດກາແຮງງານແມ່ນນຳໃຊ້ແບບຟອມກວດກາແຮງງານ ໄດ້ມີການສອບຖາມກັບຜູ້ອອກແຮງງານກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ພົບພໍ້ແລະຕ້ອງການສະເໜີ ມີການປຶກສາຫາລື ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂ ພ້ອມທັງມີການບັນທຶກເພື່ອປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ຕໍ່ກັບບັນຫາຄ່າແຮງງານໃນບັນດາບໍລິສັດ ອຸດສາຫະກຳໂຮງຈັກ ໂຮງງານ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂະໜາດໃຫຍ່ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆນັ້ນ ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າແຮງງານຕາມລະບຽບກົດໝາຍ(ອີງຕາມຄ່າແຮງຂັ້ນຕໍ່າ)ເປັນສ່ວນຫຼາຍ(ໂດຍອີງຕາມຜົນການກວດກາແຮງງານຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກາແຮງງານໃນໄລຍະຜ່ານມາ).

ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານແລະຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ກໍ່ສາມາດສອບຖາມ ຫຼື ຂໍຄຳປຶກສາດ້ານກົດ ໝາຍ ວ່າດ້ວຍແຮງງານ ໄດ້ດ້ວຍການໂທລະສັບຫຼືເຂົ້າມາປຶກສາດ້ວຍຕົນເອງໃນເວລາລັດຖະການໂທລະສັບ 021 213247 ກົມຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ກະຊວງແຮງງານແລະສະຫັວດດີການສັງຄົມ ຫຼື ພະແນກແຮງງານແລະສະຫັວດດີການສັງຄົມແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ຫຼື ຫ້ອງການແຮງງານສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ.

ໂດຍ: ເພັດສະໄໝ | ຂ່າວສານ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.