ກໍລະນີໃດ ທີ່ລັດບໍ່ອານຸຍາດໃຫ້ແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ
0
 

ມື້ນີ້ ທີມງານຊອກວຽກ ຈະນຳເອົາຄວາມຮູ້ດ້ານກົດໝາຍ ແຮງງານ ມາເລົ່າສູ່ທ່ານໄດ້ຟັງ ໂດຍຈະເອົາໝວດ ທີ 4 ການບໍລິການຈັດຫາງານໄປຕ່າງປະເທດ ມາດຕາ 38, 39 ແລະ 40 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013 ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

 

 

ກົດອ່ານສະບັບເຕັມກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013

ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປັບປຸງ ປີ 2013

Leave a Reply