ຫ້ອງການສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ

ເລກທີ 01/ກຈຕ,​ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2018

ປະກາດ ຮັບເອົາລັດຖະກອນໃໝ່ ປະຈຳປີ 2018

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍປະກາດ ມາຍັງບັນດາທ່ານຜູ່ທີ່ສົນໃຈຢາກສະໝັກ ສອບເສັງເພື່ອຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນ ຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ປະຈຳປີ 2018. ຊຶ່ງມີຄວາມຕ້ອງການຢູ່ 8 ຕຳແໜ່ງ ດັ່ງນີ້.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.