AMICA TRAVEL LAOS

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ 

ມີຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຂາຍປີ້ຍົນ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ມາດຕະຖານດັ່ງລຸ່ມນີ້:

 

 ເງື່ອນໄຂ ພື້ນຖານຂອງ ຜູ້ສະໝັກ

1)   ເພດຍິງ – ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 24 ປີຂື້ນໄປ

2)  ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງສົມບູນ, ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີສະຕິ ແລະ ລະບຽບວິໃນສູງ, ສຸພາບຮຽບຮ້ອຍ

ມີຄວາມຕັດສິນໃຈ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການບໍລິການໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໃນການປະຕິບັດ

ຫນ້າທີ່ວຽກງານ

3)  ມີຄວາມຮູ້ດ້ານ ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫລາດ

4)  ສາມາດເຮັດວຽກປ່ຽນຜ່ຽນກັນ ແລະ ສາມາດປະຈໍາການນອກເວລາໄດ້

 

ມາດຖານ ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ

1).  ລະດັບການສຶກສາຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາໃດກໍ່ໄດ້

2)  ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ພາສາອັງກິດ ສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ຟັງ, ເວົ້າ ໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ

(ຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດທາງດ້ານ ພາສາຈີນ, ພາສາເກົາຫຼີ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ)

 

3)  ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການນຳໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ ໃນລະດັບ Graphic Design ,Word, Excel, Power Point.

4)  ມີຄວາມມັກໃນວຽກງານ ການບໍລິການ, ມີຄວາມຊື່ສັດ, ມີຄວາມອົດທົນ

5)  ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ

 

ເອກະສານຂອງ ຜູ້ສະໝັກ ປະກອບມີ

1)   ໃບຄຳຮ້ອງ ສະໝັກເຂົ້າເຮັດວຽກຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ຊີວະປະຫັວດຫຍໍ້

2)  ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ແລະ ໃບຄະແນນ

3)  ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ສຳມະໂນຄົວ, ບັດປະຈຳຕົວ, ໃບຮັບປະກັນ, ໃບແຈ້ງໂທດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ

ທ່ານໃດ,ມີຄວາມສົນໃຈ ພົວພັນເອົາ ແບບຟອມສະໝັກ  ແລະ ສົ່ງຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວ ອາມີກາລາວ, ຖະໜົນ ມິດຕະພາບລາວໄທ, ບ້ານ ສະພານທອງເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂທ  020 28899915 ອີເມວ saydavanhvdr@gmail.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.