ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ປະຈໍາທີ່ ໜ່ວຍບໍລິການ ປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ

– ພະນັກງານ ສິນເຊື່ອ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ

– ພະນັກງານ ບໍລິການ ລູກຄ້າ ຈໍານວນ 4 ຕໍາແໜ່ງ

( ໝາຍເຫດ: ຮັບສະໝັກແຕ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ )

* ຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 1-15 ມີນາ 2018

* ສອບຖາມລາຍລະອຽດ ໂທ 021 241 560 ຕໍ່ 123

( ຝ່າຍ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ )

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.