ບໍລິສັດ ຂັວນໃຈການຄ້າ ຈຳກັດ ຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດ່ວນ..!!

ອ່ານເບິ່ງ ເງື່ອນໄຂ ກ່ອນສົ່ງສະໝັກ!! ສະເພາະ CV ທີ່ຜ່ານຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ສຳພາດ..!!!!

**ເງື່ອນໄຂສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ສະຫວັດດີການດີ!!

-ພະນັກງານທີ່ຜ່ານ:

ຈະໄດ້ຮັບການສອນວຽກໃຫ້ເປັນ ຢ່າງມືອາຊີບ ໃນຕໍາແໜ່ງ HR (Recruitment & Training)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.