ບໍລິສັດ ດີບີວີ ບົວວັນ ຈໍາໜ່າຍເຄື່ອງໃຊ້ຫ້ອງການ ຕ້ອງການພະນັກງານດ່ວນ!

• ຕໍາແໜ່ງ: ຂາຍ

ເງື່ອນໄຂ:

⁃ ມີປະສົບການດ້ານການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ

⁃ ຍິງ ຫຼື ຊາຍ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ

⁃ ຊື່ສັດ ດຸໝັ່ນ ແລະ ເຮັດວຽກທຸ້ມເທ

⁃ ມັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊອກຮຽນຮູ້ໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ

ເອກະສານ:

⁃ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

⁃ ໃບຄໍ້າປະກັນ

⁃ ໃບແຈ້ງໂທດ

⁃ ໃບກວດສຸຂະພາບ

⁃ ໃບຈົບການສຶກສາ

⁃ ໃບສະໝັກວຽກ (ຂຽນທີ່ບໍລິສັດ)

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ໂພນສີນວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ: 021 454225, 021 263032

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.