😀ຮ້ານຊາບູຮ໋ອກໄກໂດ 😊

ຕ້ອງການຮັບສະໜັກພະນັກງານ

  • ຊ່ວຍຄົວ 3 ຄົນ
  • ພໍ່ຄົວ 2 ຄົນ
  • ເສີບ 2 ຄົນ
  • ແຄັດເຊຍ 2 ຄົນ

(ຖ້າມີປະສົບການມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

ຫັລກສູດການຮຽນການສອນພ້ອມ;ຖ້າບໍ່ມີປະສົບການເຮົາຈະມີຜູ້ສຽວຊານຈະມາສອນດ້ວຍຕົນເອງ(ກະເຊົ້າ;8:30-5:00,ແລງ;5:00-10:30

🌈ຮ້ານຕັ້ງຢູ່ ບ້ານໂພນທັນ ກົງກັນຂ້າມກັນຮ້ານອາຫານປີງໄກ່ນາປົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ 020 55502123

021 419213

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.