ວຽງຈັນເຈັຍລະໄນເພັດ : ພະນັກງານເຈັຍລະໄນເພັດ ຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ ຊ່າງໄຟຟ້າ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.