Secret Garden: ເສີບ, ຊ່ວຍຄົວ, ແຄັດເຊຍ, ຜູ່ຊ່ວຍຜູ່ຈັດການ | ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
0
 

ຕິດຕໍ່ຂຽນໃບສະໝັກໂດຍກົງທີ່ຫ້ອງການພວກເຮົາ

ດ່ວນໆ!!ຮ້ານອາຫານຈະເປີດໃນໄວໆນີ້!

📌ໝາຍເຫດ: ສຳລັບຜູ້ທີ່ເຄີຍໂທມາສະໝັກໃຫ້ມາຂຽນໃບສະໝັກໂດຍກົງທີ່ຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ (ກາຍຮ້ານວຽງແໜມເໜືອງມາເກືອບຮອດສານປະຊາຊົນ, ຕໍ່ໜ້າໂຮງຮຽນນານາຊາດ Hoffet, ຂ້າງໆຮ້ານຂາຍເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ)

Leave a Reply