ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ,ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານໃໝ່ໃນ

ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1. ຫົວໜ້າພະແນກບັນຊີ -ການເງິນ ຈໍານວນ 01 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈໍາຢູ່ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ)

2. ພະນັກງານ ບັນຊີ -ການເງິນ ຈໍານວນ 05 ຕໍາແໜ່ງ (ປະຈໍາຢູ່ສາຂາແຂວງຫຼວງພະບາງ)

ເງື່ອນໄຂສະໝັກ

  • ເພດຊາຍ ຫຼື ຍິງ: ອາຍຸບໍ່ເກີນ 35 ປີ
  • ລະດັບວິຊາສະເພາະ: ຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ.
  • ຮູ້ພາສາຫວຽດນາມໃນລະດັບດີ ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພີວເຕີ້ ໃນລະດັບດີ
  • ມີປະສົບການທາງດ້ານ ບັນຊີ – ການເງິນ ຢ່າງໜ້ອຍ 03 ປີ (ຕໍາແໜ່ງ
  • ຫົວໜ້າພະແນກ)
  • ມີຄວາມຮັກມັກໃນວຽກງານ, ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ
  • ເອົາໃຈໃສ່ໃນວຽກງານ.
  • ຕຳແໜ່ງຂ້າງເທິງນີ້ ຖ້າເປັນຄົນຜື້ນຖານແຂວງຫລວງພະບາງຈະ
  • ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ເອກະສານປະກອບ (ສຳເນົາ):

1. ແບບຟອມສະໝັກ

2. ໃບຄຳຮ້ອງຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ; ຊີວະປະຫວັດທົ່ວໄປ (ເປັນເພົາ 4

ໜ້າ), ໃບກວດສຸຂະພາບ,ໃບແຈ້ງໂທດ.

3. ກອ໋ບປີ້ໃບປະກາດສະນິຍະບັດ ດ້ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ໃບຄະແນນ

4. ຮູບຂະໜາດ 3 x 4 ຈຳນວນ 2 ໃບ (ຮູບຖ່າຍບໍ່ເກີນ 3 ເດືອນ)

ຜູ້ທີ່ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າມາເຮັດວຽກຈະມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມບັນດາຊຸດເຝິກອົບຮົມຕ່າງໆ ເພື່ອຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຈະມີໂອກາດກ້າວໜ້າ ແລະ ມີລາຍຮັບດີ.

ກະລຸນາມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກ ໄດ້ທີ່: ເຄົ້າເຕີ ຊັ້ນ 03, ບໍລິສັດ ຮ່ວມທຸລະກິດປະກັນໄພ ລາວ-ຫວຽດ ຈຳກັດ (LVI) ຫຼື ດາວໂຫຼດໃນ Web: www.laovietinsurance.com

ສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່: ເຮືອນເລກທີ 44, ອາຄານທະນາຄານ ລາວ-ຫວຽດ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ບ.ຫັດສະດີ, ມ.ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ: 021 264972-5

ເລີ່ມຮັບສະໝັກແຕ່ວັນທີ 15/03/2018 ເຖິງວັນທີ 20/04/2018

Online Form

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.