ຮັບສະໝັກ ວິສະວະກອນພາກສະໜາມ (Site Civil Engineer)

ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

– ຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງໃຫ້ການກໍ່ສ້າງໂຄງການ ດຳເນີນໄປຕາມແບບຮູບ ແລະລາຍການຂໍ້ກຳນົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະຖືກຕ້ອງ ຕາມຫຼັກວິຊາການ;

– ຄວບຄຸມເບິ່ງແຍງການໃຊ້ອຸປະກອນ ແລະວັດຖຸທຸກປະເພດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ;

– ຄວບຄຸມວຽກກໍ່ສ້າງ ໃນພາກສະໜາມໃນພາບລວມໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຕິດຕາມປະສານງານການດຳເນີນງານ ຂອງ ຜູ້ຮັບຈ້າງກໍ່ສ້າງໃຫ້ເປັນໄປຕາມແຜນງານ ແລະຖືກຕ້ອງຕາມແບບກໍ່ສ້າງ, ຂໍ້ກຳນົດ, ເວລາ, ສັນຍາ ແລະມາດຕະຖານທີ່ດີ ຕາມຫຼັກວິຊາການ;

– ເຮັດບົດລາຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກໃນໜ້າທີ່ ເປັນຕົ້ນ ການລາຍງານປະຈຳວັນ, ລາຍງານປະຈຳອາທິດ, ລາຍງານປະຈຳເດືອນ ແລະລາຍງານປະຈຳງວດ;

– ກວດສອບຜົນງານທັງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະປະລິມານ ໃນແຕ່ລະອາທິດ ຕາມທີ່ກຳນົດໃນສັນຍາ ກ່ອນຈະມີການກວດສອບ ຮັບວຽກ;

– ກວດສອບຄວາມປອດໄພ ແລະອະນາໄມໃນໜ່ວຍງານ ນັບທັງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນ;

– ລວບລວມ, ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະຈັດເກັບເອກະສານປະກອບສັນຍາ (ຂໍ້ກຳນົດ, ລາຍລະອຽດ ແລະລາຍການ ປະກອບແບບກໍ່ສ້າງ);

– ສຶກສາລາຍລະອຽດວັດຖູ ແລະອຸປະກອນ, ລາຍການປະກອບແບບ, ຂອບເຂດວຽກ ຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະຂໍ້ກຳນົດ ຕາມ ສັນຍາຈ້າງ ແລະແຈ້ງຜູ້ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຝ່າຍ;

– ກວດສອບ ແລະກະກຽມແບບກໍ່ສ້າງວຽກໂຄງສ້າງ, ສະຖາປັດ, ແລະວຽກລະບົບຕ່າງໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ແລະຕ້ອງໄດ້ຮັບ ການອະນຸມັດກ່ອນການປະຕິບັດງານຕົວຈິງ;

– ຕິດຕາມການນຳໃຊ້ວັດຖູ ແລະອຸປະກອນ ໃນໄລຍະກໍ່ສ້າງໂຄງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ;

– ໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

– ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໄລຍະເວລາໂຄງການ: 01 ປີ

ເງິນເດືອນ: ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະປະສົບການ

ມາດຖານຂອງຜູ້ສະໝັກ

– ສຳເລັດການສຶກສາ ປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິສະວະກຳໂຍທາ (ກໍ່ສ້າງ);

– ມີປະສົບການ ຫຼາຍກວ່າສອງປີຂື້ນໄປ;

– ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນຕຳແໜ່ງ ວິສະວະກອນພາກສະໜາມມາກ່ອນ ແລະມີປະສົບການເຮັດວຽກອາຄານສູງ;

– ມີຄວາມຮູ້ສາມາດໃຊ້ງານໂປຣແກມ AutoCAD ຈະພິຈາລະນາພິເສດ

– ຮັກການຮຽນຮູ້ ແລະພັດທະນາຕົນເອງ, ມີທັດສະນາຄະຕິທີ່ດີ ຕໍ່ວຽກ ແລະເພື່ອຮ່ວມງານ;

– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່;

ສຳລັບຕຳແໜ່ງງານນີ້ ສົນໃຈສະໝັກ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

– ສົ່ງປະຫວັດການເຮັດວຽກ (Resume/CV) ພ້ອມດ້ວຍໃບປະກາດ ແລະຄະແນນ ໄດ້ທ່ານອີເມລ dr.pholsena@gmail.com- ທີ່ຄລີນິກ: ຄລີນິກເຮົາ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານທົ່ງຕູມ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ຕິດກັບເດີນບູມທົ່ງຕູມ ແລະຮ້ານສຸວັນນີ ຂາຍຂັ້ນໄດເລື່ອນ ກາຍໄຟແດງຕະຫຼາດທົ່ງຂັນຄຳ (ທາງເຕສອງ ຫາສະໝາມບິນ) ໂທ 030 50 41 994 ຫຼື 021 253377.

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.