Index Furniture LAOS ຕ້ອງການ Sales Manager | Vientiane

ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສອບຖາມໄດ້ໂດຍກົງ ທີ່ເບີ 021 330 258/9 ຫຼື ສົ່ງອີເມວໄປທີ saimon.choi@gmail.com. ອ່ານຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມທີ່ປະກາດຂ້າງລຸ່ມ. ດ່ວນ!! ສະໝັກກ່ອນ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດວຽກກ່ອນ.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.