ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລິສັດ ທີໂກນ ທີ່ປຶກສາການລົງທຶນຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນບໍລິສັດໃຫ້ຄຳປືກສາໃນການລົງທືນດ້ານການເງີນເຊີ່ງມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 20 ປີ ເຊີ່ງປະຈຸບັນນີ້ບໍລິສັດທີໂກນຂອງພວກເຮົາກຳລັງຂະຫຍາຍໃນລາວດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນີ້:

1./ ພະນັກງານທີ່ປຶກສາການລົງທືນຫຼາຍຕຳແໜ່ງ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ
– ລະດັບການສືກສາແມ່ນຊັ້ນສູງຂື້ນໄປບໍ່ຈຳກັດສາຂາ
– ມີຄວາມຮູ້ຂັ້ນພື້ນຖານດ້ານການຕະຫຼາດ
– ສາມາດໃຊ້ຄອມພີວເຕິ້,ສາມາດໂຟນ
– ຮູ້ຈັກວາງແຜນເຮັດວຽກແຕ່ລະມື້

2./ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກຕົວແທນ ຫຼື ສາຂາຂອງບໍລິສັດ
ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກຕົວແທນ
– ຕ້ອງແມ່ນຄົນພື້ນຖານຂອງແຕ່ລະແຂວງທີ່ຢູ່ໃນສປປລາວ
– ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຫ້ອງການຫຼືບໍ່ມີຫ້ອງການ
– ທຸກແຂວງກໍ່ສາມາດສະໝັກເປັນຕົວແທນຂອງບໍລິສັດເຮົາໄດ້

ໝາຍເຫດ: ທຸກຕໍາແໜ່ງພະນັກງານໃໝ່ຫຼືຕົວແທນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາແມ່ນຈະມີການຝືກອົບຮົມໃຫ້ຈາກພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຊຳນານມາຫຼາຍປີ.ເຮົາຈະມີການຝືກອົບຮົມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ທ່ານສາມາດເຂົ້າມາຍື່ນໃບສະໝັກໄດ້ດ້ວຍໂຕເອງ ແລະ ທາງອີເມວ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນ: ທ້າວ ເພັດສະໝອນ ເບີໂທ 020 59156238, 030 9206226
Email: TGold.lao@gmail.com

Unit 0612, the 6th Floor, Appartment Tower, Muong Thanh Luxury Hotel
Bourichan Road, Phonsinouan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital
Website: www.ggbinary.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.