ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ບໍລີສັດອອກແບບເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ (Young Design and Engineering Co.Ltd) ຂອງພວກເຮົາກໍາລັງຕ້ອງການພະນັກງານທີ່ຮຽນຈົບສະຖາປານິກ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ 3D, AutoCAD ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້ດີ.

ບັນດາພະນັກງານທີ່ຮັບຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ລາວ)

ຄວາມຕ້ອງການໂດຍລວມ:

 • ສັນຊາດ: ລາວ
 • ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 40 ປີ
 • ສຸຂະພາບ: ດີ
 • ຄວາມຮູ້: ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ AutoCAD ແລະ ເວົ້າພາສາອັງກິດໄດ້.
 • ດຸໝັ່ນ, ເປັນເຈົ້າການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງໃນວຽກງານ, ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດຍາວນານ
 • ລາຍລະອຽດວຽກງານ ແລະ ເງີນເດືອນ: ເຈລະຈາໂດຍກົງໃນເວລາສໍາພາດ

ເອກະສານສະໝັກງານມີ:

 • ໃບຄໍາຮ້ອງສະໝັກງານ (ຂຽນດ້ວຍມື)
 • ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດບໍ່ເກີນ 6 ເດືອນກ່ອນເວລາເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກວຽກ
 • ໃບປະກາສະນີຍະບັດ (ສະບັດສໍາເນົາ)
 • ຜົນການສຶກສາ (ສະບັບສໍາເນົາ)
 • ສໍາເນົາໃບຢັ້ງຢືນພາສາອັງກິດ, ຄອມພີວເຕີ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆ (ຖ້າມີ)
 • ຮູບ 4X6 ຈໍານວນ 02 ໃບ ຖ່າຍບໍເກີນ 06 ເດືອນກ່ອນເວລາເຂົ້າຮ່ວມສະໝັກວຽກ
 • ບັດປະຈໍາຕົວ (ສະບັບສໍາເນົາ)
 • ໃບແຈ້ງເກີດ (ສະບັບສໍາເນົາ)

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ຮັບເອກະສານ

 • ເວລາ: ເອກະສານແມ່ນສົ່ງມາທີ່ສໍານັກງານຂອງບໍລິສັດ ອອກແບບເຄຫາສະຖານຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
 • ເປີດຮັບສະຫມັກດ່ວນ
 • ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຕອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຮ່ອມ 10 ຕໍ່ໜ້າທະນະຄານອີນໂດຈີນ, ທາງຫຼັງສູນຂາຍລົດ BMW

Tel: 020-5529-5424

Email: mjkim@yfeng.co.kr

 

Job vacancies

Our Young Design and Engineering Co.Ltd is seeking for Staff who can speak English and good at AutoCAD software.
Employees will be working in Vientiane Capital (Lao PDR)

Overall demand:

 • Nationality: Lao.
 • Age: not exceeding 40 years.
 • Health: Well.
 • Knowledge: AutoCAD software, English.
 • Being diligent and responsible for work, working long-term with company.
 • Job Description and Salary: Negotiate directly during the interview.

Application documents:

 • The application (hand writing).
 • CV, Certified Address and statement are not exceeding 06 months before attending the application.
 • Diploma (If any)
 • Transcript (Copy)
 • Copy an English certificate, computer and other certificates (if any)
 • 2 photos 4×6  cm not exceeding 06 months before attending the application.
 • ID card (Copy)
 • Birth notification (Copy)

Time and location of documentation:

 • Time: The document is sent to Our Young Design and Engineering Co.Ltd.
 • Immediate opening
 • Location: 23 Singha , Nongbon Village, Saysetha district, Vientiane Capital, Lao PDR, in front of indochaina Bank, behind of  BMW car center.

 

Tel: 020-5529-5424

Email: mjkim@yfeng.co.kr

 

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.