ໂອກາດດີໆມີມາອີກແລ້ວ !

ບໍລິສັດ ຄຣິກ ລາວ ມີຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ (ລາຍລະອຽດມີຢູ່ໃນຮູບດ້ານລຸ່ມ)

ເງື່ອນໄຂ:

– ບໍ່ຈຳກັດເພດ.

– ອາຍຸ 23ປີ ຂຶ້ນໄປ.

– ມີບຸກຂະລິກ ແລະ ມະນຸດສຳພັນດີ.

– ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າທີ່ສູງ.

– ມີຄວາມອົດທົນຫ້າວຫັ້ນ.

ເອກະສານຕິດຂັດ:

1. ຈົດໝາຍສະໝັກວຽກ

2. ຊີວະປະຫວັດ ( CV )

3. ເອກະສານຢັ້ງຢືນການສຶກສາ 1 ສະບັບ (ກ໋ອບປີ້)

4. ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ສຳມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ (ກ໋ອບປີ້)

5. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

6. ຮູບສີຂະໜາດ 3×4 ຈຳນວນ 2 ໃບ

***ໃບສະໝັກສາມາດເຂົ້າມາຮັບເອົາ ແລະ ຂຽນທີ່ບໍລິສັດໄດ້ເລີຍ***

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່:

021-214 468

020-2874 2190

020-7732 7372 (WhatsApp)

ບໍລິສັດຕັ້ງຢູ່ບ້ານສີສະຫວາດ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

(ແຜນທີ່ແນບໃນຊ່ອງສະແດງຄວາມຄິດເຫັນດ້ານລຸ່ມ)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.