“ປະກາດຮັບສະໝັກ ດ່ວນ”

ບໍລິສັດ ກຸ່ມໄຊຍະວົງ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຕ້ອງການ

1. ພ/ງ ຂັບລົດ 1 ຕຳແໜ່ງ

2. ພ/ງ ຍາມ 1 ຕຳແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂມີຄຶ

1. ສຳເນົາ ບັດປະຈຳຕົວ ຫລື ສຳມະໂນຄົວ 1 ສະບັບ

2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່. 1 ສະບັບ

3. ໃບແຈ້ງໂທດ 1 ສະບັບ

4. ໃບກວດສຸຂະພາບ 1 ສະບັບ

5. ໃບຄ້ຳປະກັນ 1 ສະບັບ

6. ສຳເນົາ ໃບຂັບຂີ່ 1 ສະບັບ (ສຳຫລັບພະນັກງານຂັບລົດ)

ຍື່ນຟອມທີ່ບໍລິສັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສະພັງເມິກ, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ສົນໃຈໂທ: 020 56755889

ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ: 12/4/2018

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.