ປະກາດ ທາງສຸນຂອງພວກເຮົາຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍຕໍາແໜ່ງ ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ພະນັກງານ ປະຈໍາຢູ່ຫ້ອງຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບ ຈໍານວນ 4 ຕໍາແໜ່ງ ຍິງ 2 ຊາຍ 2

ເງື່ອນໄຂ:

1. ອາຍຸ 20 ປີ ຂື້ນໄປ

2. ຈົບວິຊາຊີບວຸດທິຂື້ນໄປ, ຖ້າຈົບສາຂາ: ຈິດຕະສາດ,ແພດສາດ,ສັງຄົມສົງເຄາະ(ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

3. ມີປະສົບການ, ເປັນອາສາສະໝັກໃນອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານການພັດທະນາ ຢ່າງຫນ້ອຍ 1ປີຂື້ນໄປ.

4. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ ( Microsoft word, Exel….) ຮູ້ນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມວິເຄາະເຊັ່ນ: STATA,SPS…. (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

5. ສາມາດນໍໃຊ້ພາສາອັງກິດ ໄດ້ລະດັບປານກາງ-ດີ

6. ເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໂທລະສັບ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ທັກຊີວິດ ແລະ ອື່ນໆ… (ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

7. ມີຈິດໃຈຮັກມັກໃນວຽກງານຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປ

8. ມີຄວາມອົດທົນສູງ,ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະພາບກົດດັນໄດ້ດີ

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົນເອງ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

2. ໃບແຈ້ງໂທດ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

3. ໃບກວດສຸຂະພາບ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

5. ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ (ສໍາເນົາ)

6. ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາເນົາ)

7. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ+ໃບຄະແນນ (ສໍາເນົາ)

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ່ 20/4/2018 ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່: ສູນສຸຂະພາບ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປ່າສັກ)

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 5725886, 021 252887 020 29800592 .

Fan page Face book : VWYC fan ສູນສຸຂະພາບ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

ພະນັກງານງານ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາສະເພາະທາງ ຈໍານວນ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ

ເງື່ອນໄຂ:

1. ອາຍຸ 20 ປີ ຂື້ນໄປ

2. ຮູ້ຈັກນໍາໃຊ້ ລະບົບ IT ໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ( Wechat, whatsapp, Line……..)

3. ມີຄວາມຮັກມັກໃນວຽກໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

4. ສາມາດນໍາໃຊ້ຄອມພິວເຕີໄດ້ ( Microsoft word, Exel….)

5. ເປັນຄົນທີ່ມີມະນຸດສຳພັນດີ

6. ມີເຄື່ອຂ່າຍ ແລະ ຮູ້ຈັກກຸ່ມ ຮັກຮ່ວມເພດ (ຊພຊ)

7. ສາມາດແນະນໍາສະຖານທີ່ການບໍລິການທີ່ເໝາະສົມສໍາລັບກຸ່ມເປົ້າໝາຍໄດ້ດີ

8. ມີຄວາມອົດທົນສູງ,ສາມາດເຮັດວຽກໃນສະພາບກົດດັນໄດ້ດີ

ເອກະສານປະກອບມີ:

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງຕົນເອງ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

2. ໃບແຈ້ງໂທດ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

3. ໃບກວດສຸຂະພາບ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

4. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ກາແດງບໍ່ກາຍ 3 ເດືອນ)

5. ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ (ສໍາເນົາ)

6. ບັດປະຈໍາຕົວ (ສໍາເນົາ)

7. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ+ໃບຄະແນນ (ສໍາເນົາ)

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ່ 20/4/2018 ສາມາດສົ່ງຟອມສະໝັກດ້ວຍຕົນເອງ ທີ່: ສູນສຸຂະພາບ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (ສີ່ແຍກໄຟແດງປາກປ່າສັກ)

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 5725886, 021 252887 020 29800592 .

Fan page Face book : VWYC fan ສູນສຸຂະພາບ ພັດທະນາແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ.

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.