ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ (SinOuDom Phatthana Non-Deposit Taking Microfinance Institution Limited “SOD NDTMFI”) ແມ່ນສ້າງຕັ້ງງຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າຖຶງແຫຼ່ງທຶນ ຈາກລະບົບທະນາ ຄານ ແລະ ຊ່ວຍພວກກ່ຽວອອກຈາກວົງຈອນເງິນກູ້ນອກລະບົບ ແລະ ຫຼີ້ນຫວຍທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງ, ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກກ່ຽວໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ ມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອນຮ່ວມງານສັນຊາດລາວ 5 ຕຳ ແໜງ (ໃນຮູບແບບເຮັດວຽກເຕັມເວລາຫຼືເປັນກະກໍໄດ້) ເພື່ອເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ, ເຊີ່ງມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ຕຳແໜງ:

1. ພະນັກງານສິນເຊື່ອ (2 ຕຳແໜງ)

2. ພະນັກງານບັນຊີ (1 ຕຳແໜງ)

3. ພະນັກງານເກັບເງິນພາກສະໝາມ (2 ຕຳແໜງ: ເຮັດວຽກເປັນກະ (Part-Time))

ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ້ສະໝັກ:

1. ຈົບ ການສຶກສາ ຊັ້ນ ມ. ຕົ້ນຂຶ້ນໄປ. ຖ້າຈົບ ຫຼືກຳລັງສຶກສາ ໃນ ສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຫຼື ການເງິນ-ການບັນຊີ ຫຼື ທະນາຄານ ຫຼື ການເງິນຈຸລະພາກ ຫຼື ເສດຖະເສດ ຫຼື ກົດໝາຍ ຫຼື ພາສາອັງກິດ ຫຼື ໄອທີ ຫຼື ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ກໍສາມາດຍື່ນ ໃບສະໝັກໄດ້.

2. ອາຍຸ 18 ປີຂຶ້ນໄປ (ບໍ່ຈຳກັດເພດ).

3. ມີບຸກຄະລິກ ແລະ ມີມະນຸດສຳພັນດີ.

4. ເປັນຄົນມີລະບຽບ, ມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຮັດວຽກນຳທີມງານຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ.

5. ມີຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄວາມພິວເຕີຂັ້ນພື້ນຖານເຊັ່ນ: MS Word, MS Excel ແລະ MS Power Point.

6. ຖ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ (ຫຼື ກອງທຶນບ້ານ / ກຸ່ມທ້ອນເງິນ / ທະນາຄານບ້ານ / ກອງທຶນພັດທະນາບ້ານ / ສະຫະກອນສິນເຊຶ່ອ ແລະ ເງິນຝາກ ປະຢັດ) ແລະ ກວດສອບບັນຊີ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

ຖ້າທ່ານໃດສົນໃຈກະລຸນາປະກອບເອກະສານ (ໃບສະເໜີ, ໃບປະກາດ, ໃບຄະແນນ, ໃບຜ່ານງານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຝຶກງານ, ໃບຢັ້ງການຈັດຕັ້ງ [ເຊັ່ນ ຊາວໝຸ່ມ, ກຳມະບານ, ໃບຢ້ອງຢໍ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຜົນງານອື່ນໆ, ຖ້າມີ] ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບແຈ້ງໂທດ, ກອບປີ້ບັດປະຈຳຕົວ ແລະ ສຳມາະໂນຄົວ)

ເຂົ້າມາສະໝັກກັບພວກເຮົາໄດ້ ຢູ່ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກສິນອຸດົມພັດທະນາຈຳກັດ ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ຮ່ອມ 04, ໝ່ວຍ 03, ບ້ານຊ້າງຄູ້, ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂທລະສັບ: 021 740 799 ຫຼື 030 590 55 99.

ອີເມວ: sodmfi.info@gmail.com

ເຟດບຸກເພດ: https://www.facebook.com/SOD.MFI

ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.