ກະຊວງການເງິນ ປະກາດຮັບລັດຖະກອນ ປີ 2018! ສະໝັກດ່ວນ!

ລະບຽບແລະຂໍ້ຫ້າມໃນການສະໝັກລັດຖະກອນ

ຄຳຮ້ອງສະໝັກລັດຖະກອນ

 

 

ເພີ່ມເຕີມກົດອ່ານຈາກເວັບໄຊກະຊວງການເງິນ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.