ບໍລິສັດ Young Design and Engineering Co.Ltd ກຳລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານ ທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ດີໃນການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມ AutoCAD software. ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກແມ່ນຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ລັກສະນະຂອງໜ້າວຽກ:

• ອອກແບບ ແລະວາງແຜນຕຶກ,ອາຄານ.

ເງື່ອນໄຂການຮັບສະໝັກ:

• ອາຍຸ: ບໍ່ເກີນ 40 ປິ

• ສຸຂະພາບ: ດີ

• ຄວາມຮູ້: ສາມາດນຳໃຊ້ AutoCAD software, ນໍາໃຊ້ພາສາອັງກິດໄດ້(ແຕ່ຖ້າບໍ່ໄດ້ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ).

• ມີຄວາມດຸໝັ່ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ວຽກງານ, ເຮັດວຽກໄລຍະຍາວກັັບທາງບໍລິສັດໄດ້.

• ເງິນເດືອນ: ເຈລະຈາໂດຍຕົງລະຫວ່າງສຳພາດງານ.

ເອກະສານປະກອບການສະໝັກວຽກ:

• ໃບ CV, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 6 ເດືອນກ່ອນປະກອບໃບສະໝັກ.

• ໃບປະກາດຊັ້ນສູງ (ຖ້າມີ).

• ໃບຢັ້ງຢືນຄະແນນ(ກ໊ອບປີ້).

• ກອບປີ້ໃບຢັ້ງຢືນຈົບການສຶກສາພາສາອັງກິດ, ຄອມພິວເຕີ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນອື່ນໆ (ຖ້າມີ).

• ຮູບ 4×6 ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 6 ເດືອນກ່ອນປະກອບໃບສະໝັກ.

• ບັດປະຊາຊົນ (ກ໊ອບປີ້).

• ໃບແຈ້ງເກີດ (ກ໊ອບປີ້).

ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ສົ່ງເອກະສານສະໝັກວຽກ:

• ເວລາ: ສົ່ງໃບCV ໄປທີ່ mslim@yfeng.co.kr  ກ່ອນ ແລະຕິດຕໍ່ໄປທີ່ເບີ 020-5529-5424.

• ເປີດຮັບສະໝັກຕະຫຼອດ.

• ສະຖານທີ່: ຖະໜົນ 23 ສິງຫາ, ບ້ານ ໜອງບອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕໍ່ໜ້າທະນາຄານອິນໂດຈີນ, ຫຼັງສູນບໍລິການ BMW.

ໂທ: 020-5529-5424.

Email: mslim@yfeng.co.kr

Job vacancies

Our Young Design and Engineering Co.Ltd is seeking for Staff good at AutoCAD software.

Employees will be working in Vientiane Capital (Lao PDR)

Job description:

• Designing and engineering building’s plan.

Overall demand:

• Age: not exceeding 40 years.

• Health: Well.

• Knowledge: AutoCAD software, English(if possible).

• Being diligent and responsible for work, working long-term with company.

• Salary: Negotiate directly during the interview.

Application documents:

• CV, Certified Address and statement are not exceeding 06 months before attending the application.

• Diploma (If any)

• Transcript (Copy)

• Copy an English certificate, computer and other certificates (if any)

• 2 photos  4×6  cm not exceeding 06 months before attending the application.

• ID card (Copy)

• Birth notification (Copy)

Time and location of documentation:

• Time: Send CV to mslim@yfeng.co.kr  first and contact to 020-5529-5424

• Immediate opening

• Location: 23 Singha , Nongbon Village, Saysetha district, Vientiane Capital, Lao PDR, in front of Indochina Bank, behind of BMW car dealership .

 

Tel: 020-5529-5424

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.