TAN CHONG MOTOR (LAOS)

ພວກເຮົາແມ່ນໜຶ່ງໃນບໍລິສັດ ມະຫາຊົນ ທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນ ເຂົ້າໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຂອງ Bursa Malaysia Securities Berhad, ເຊິ່ງເປັນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຂອງປະເທດມາເລເຊຍ ແລະ ເປັນຕະຫຼາດຫຸ້ນທີ່ໃຫຍທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນເອເຊຍ.

ການດໍາເນີນທຸລະກິດຫຼັກຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໃຫ້ກັບລູກຄ້າທາງດ້ານຍານພະຫະນະຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊີ່ງລວມທັງລົດຈັກອີກດ້ວຍ.

ໃນເຄື່ອຄ່າຍຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ຕັນຈົງ ເຊິ່ງເປັນອຸດສະຫະກໍາຍານຍົນ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ປັດຈຸບັນນີ້ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ຫ້າວຫັນໃນສາຍງານ ເພື່ອທີ່ຈະມາເປັນຄອບຄົວດຽວກັນ ກັບທີມ ນີສສັນຂອງພວກເຮົາ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

 

 

ຕໍ່າແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານການຂາຍ
ບໍລິສັດ: ຕັນຈົງ ມໍເຕີ ລາວ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ
ພະແນກ: ຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ
ຫົວໜ້າສາຍງານ: ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຂາຍ
ປະຈໍາ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 

ໜ້າທີ່ີຮັບຜິດຊອບ

 

 

·         ພັກດັນ ແລະ ສົ່ງເສີມຍອດການຂາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

·         ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການຂາຍ ແລະ ງານວາງສະແດງຕ່າງທີ່ທາງບໍລິສັດຈັດຂຶ້ນ.

·         ຈັດການການຂາຍ ແລະ ເຮັດບົດລາຍງານສະລຸບກ່ຽວກັບການຂາຍໃນແຕ່ລະວັນ.

·         ມີການບໍລິການ ແລະ ຄອຍໃຫ້ຄໍາປືກສາທີ່ດີແກ່ລູກຄ້າ ກ່ຽວກັບສິນຄ້າ.

·         ປະຕິບັດຕາມແນວທາງທີ່ບໍລິສັດວາງອອກ.

·         ສາມາດປິດການຂາຍ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າ ແລະ ຍອດການຂາຍຂອງຕົນເອງ.

 

ຄຸນນະວຸດທີ່ຕ້ອງການ:

 

 

·         ຈົບຊັ້ນສູງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ໃນທຸກ ສາຂາ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານ, ເສດຖະສາດ ຍິ່ງເປັນການດີ.

·         ຖ້າມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຂາຍລົດມາກ່ອນ ຍິ່ງເປັນການດີ.

·         ເປີດໃຫ້ ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ທີ່ສົນໃຈຢາກສະໝັກ.

·         ຮູ້ນໍາໃຊ້ ຄອມພິວເຕີ MS Word, Excel ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

·         ມີຄວາມຮັກໃນການບໍລິການ ແລະ ການຂາຍ.

·         ມີຄວາມຊື່ສັດ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ສາມາດອົດທົນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້.

·         ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ.

·         ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນ.

·         ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຮູ້ຈັກພື້ນທີ່ຍິ່ງເປັນການດີ.

 

 

ຂໍ້ມູນພົວພັນສະໝັກງານ:

 

ຜູ້ຕິດຕໍ່: ທ. ສົມສະໜຸກ / ນ. ວິມາລາ / ສາຂາສະວັນນະເຂດ – ນ. ຂັນແກ້ວ
ອີເມລ: hr.laos@tanchonggroup.com / khankeo.i@tanchonggroup.com
ເບີໂທຕິດຕໍ່: (+856) 21 316 073-111 / (+856) 41 252 869
ເບີແຟັກ: (+856) 21 316 072
ປິດຮັບສະໝັກ: ບໍ່ມີກໍານົດ
ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.