(ພາສາລາວ ດ້ານລຸ່ມເດີ)

Junior Project Manager

We are currently looking for a young and motivated manager to join our new company to help manage and coordinate the import and distribution of FARMHOUSE bread products into Vientiane Laos.

Responsibilities:

 • Manage various sales account as required by customers.
 • Meets and discuss project briefs with customers to get a complete understanding on their requirements.
 • Collaborates with customers to maintain good business relationship and to keep each project stay on track according to the customers’ requirements to achieve impressive end results.
 • Coordinate with shipping to insure that products are imported on time.
 • Coordinate with distribution team to ensure products are distributed on scheduled time.
 • Drafts and writes quotations for new accounts.
 • Supervises and coordinate the works and activities of sales and delivery workers to make sure everyone is on track in every project.
 • Monitor and analyse sales records
 • Prepares monthly plan for every account to ensure smooth flow of each customer.
 • Supervises and monitors the contents’ artwork done by the Graphic Designers and make decision or suggestions if needed.
 • Build relationship with existing clients.
 • Builds company image by collaborating with customers, government, community organisations, and employees; enforcing ethical business practices.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

 

Job Requirements:

 • Bachelors degree
 • Experience in Project or sales management is a plus (FMCG)
 • Possess excellent verbal and written communication skills in Lao and English is a plus!
 • Be process-driven and able to organise people and activities.
 • Possess attention to details and organisational abilities.
 • Must have a positive and a can-do attitude
 • Must have knowledge of and experience with Office package (Word, Excel, PPT)

Please contact Vanida Souvannavong at vanida.SCL@gmail.com or 020 52838349.

 

ຜູ່ບໍລິຫານໂຄງການ   Junior Project Manager

ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາ ຜູ່ບໍລິຫານ ຜູ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ແລະ ມີຄວາມສາມາດໃນການບໍລິຫານ ເພື່ອເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານກັບບໍລິສັດສ້າງຕັ້ງໃໝ່ຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສານງານ ການນໍາເຂົ້າ ແລະ ແຈກຢາຍ ສິນຄ້າ ເຂົ້າຈີ່ ຍີ່ຫໍ້ ຟາມເຮົ້າ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປລາວ.

 

ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ :

 • ຄຸ້ມຄອງ ຂໍ້ມູນບັນຊີການຂາຍ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ລູກຄ້າ
 • ພົບປະ ແລະ ປຶກສາໂຄງການ ກັບລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການທີ່ແທ້ຈິງຂອງລູກຄ້າ
 • ປະສານງານກັບລູກຄ້າ ເພື່ອຮັກສາ ຄວາມສຳພັນການຮ່ວມມືດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການຕ່າງໆ ໄປຕາມແຜນ ທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດດີ ທີ່ປະທັບໃຈ.
 • ປະສານງານກັບ ຜູ່ຈັດສົ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າໄດ້ນຳເຂົ້າ ຕາມກຳນົດເວລາ
 • ປະສານງານ ທີມແຈກຢາຍສິນຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ສິນຄ້າໄດ້ຮັບການແຈກຢາຍ ກົງກັບເວລາທີ່ວາງໄວ້
 • ຮ່າງເອກະສານ ໃບສະເໜີລາຄາ ແກ່ລູກຄ້າໃໝ່
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ປະສານງານ ກ່ຽວກັບວຽກງານ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ພະນັກງານຈັດສົ່ງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກຄົນເຮັດວຽກໄປຕາມແຜນການຂອງແຕ່ລະໂຄງການ
 • ຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນການຂາຍຂອງພະນັກງານຂາຍ
 • ກະກຽມແຜນປະຈຳເດືອນ ສຳລັບແຕ່ລະບັນຊີລູກຄ້າ ເພື່ອຮັບປະກັນ ຄວາມສະດວກ ແລະ ຖືກຕ້ອງຂອງລູກຄ້າແຕ່ລະຄົນ
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມ ວຽກງານ ອອກແບບ ເນື້ອໃນ ຂອງນັກອອກແບບ ແລະ ເຮັດການຕັດສິນໃຈ ຫຼື ແນະນຳຖ້າຈຳເປັນ
 • ສ້າງສາຍສຳພັນ ກັບລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່
 • ສ້າງພາບລັກໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ໂດຍການປະສານງານກັບລູກຄ້າ, ພາກລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງຊຸມຊົນ, ແລະ ພະນັກງານ, ແລະ ການປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຈັນຍາບັນໃນການເຮັດທຸລະກິດ
 • ປະກອບສ່ວນ ຕ່າງໆ ໃກ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງທີມງານ ເພື່ອໃຫ້ສຳເລັດເປົ້າໝາຍທີ່ຕ້ອງການ

ເງື່ອນໄຂຜູ່ສະໝັກ:

 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ໃນສາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂຶ້ນໄປ
 • ມີປະສົບການ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງການຂາຍ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ມີຄວາມສາມາດຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ໃນການເວົ້າ ແລະ ຂຽນພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນລະບົບ ແລະ ສາມາດຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ ແລະ ກິດຈະກຳ
 • ຕ້ອງມີທັດສະນະຄະຕິ ທາງບວກ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກງານໃຫ້ຫຼ້ອນໜ້າທີ່
 • ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນການນໍາໃຊ້ ໂປຣແກມ ຄອມພິວເຕີ, (Office- Word Excel, PPT)

ກະລຸນາສົ່ງໃບສະໝັກຂອງທ່ານໄປທີ່ອີເມວ vanida.SCL@gmail.com
ຫຼືໂທໂດຍກົງຫາ  ນາງ ວັນນິດາ ສຸວັນນະວົງ 020 52838349.

 

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.