ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ

ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ພວກເຮົາກໍ່າລັງຕ້ອງການພະນັກງານຂັບລົດ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ແລະ ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້ 1 ຕໍ່າແໜ່ງ ຕາມລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1.ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຈັດຊື້.

– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 2,000,000 ກີບ ຂື້ນໄປອີງຕາມປະສົບການຂອງຜູ້ກ່ຽວ.

ເງື່ອນໄຂ.

– ເພດຍິງ
– ຕ້ອງມີປະສົບການດ້ານນີ້ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ
– ສາມາດເວົ້າແລະຂຽນພາສາອັ່ງກິດໄດ້.

2. ພະນັກງານ ຂັບລົດ.

– ເງິນເດືອນເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນ 1,200,000 ກີບ ຫາ 2,000,000 ກີບ.

ເງື່ອນໄຂ.

– ຕ້ອງມີປະສົບການຂັບລົດຢ່າງໜ້ອຍ 1-2 ປີ.
– ມີໃບຂັບຂີ່ລົດຕູ້.
– ສາມາດເວົ້າພາສາອັ່ງກິດໄດ້.

ຖ້າທ່ານໃດຫາກສົນໃຈກະລຸນາຕິດຕໍ່ພົວພັນແລະສະໝັກໄດ້ທີ່:

ໂຮງແຮມ ຊ່ອງທຸຍຣີ ຫຼວງພະບາງ.
ໂທ: 071 213 777, 071 214 040.
hr@sanctuaryhotelsandresorts.com

ຂໍຂອບໃຈ.

ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.