ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ້ວຍຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ

ບໍລິສັດໄຟຟ້ານໍ້າອູຈໍາກັດ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານຈາກທາງສັງຄົມ

ໃນຕໍາແໜ່ງດັ່ງລຸ່ມນີ້: 1. ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານງານຊັ້ນສູງ (ປະຈໍາຫ້ອງການ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ)

ຈໍານວນ 1-2 ຕໍາແໜ່ງ: ເພດຍິງ; ອາຍຸ 20-35 ປີ; ເປັນຄົນມີພູມລໍາເນົາຂອງຫຼວງພະບາງ;

ຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີ, ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

ສາມາດຈັດການເອກະສານລັດຖະການທົ່ວໄປ ແລະ ຮ່າງສັນຍາ; ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ໄດ້ຢ່າງລື້ງເຄີຍ;

ມີລັກສະນະທ່າທາງ ແລະ ບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ; ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການບໍລິຫານໂຮງແຮມ,

ເຄີຍເຮັດວຽກໃນວິສາຫະກິດຂອງຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຄີຍໄປສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດມາ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ;

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຢູ່ຫ້ອງການປະຈໍານະຄອນຫຼວງພະບາງ,

ມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນ: ຊ່ວຍພະນັກງານຝ່າຍຈີນໃນການຄຸ້ມຄອງແຄ້ມພະນັກງານພາກສະໜາມຂອງທັງ 4 ເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຄົນລາວເປັນຕົ້ນ; ລະດັບເງິນເດືອນ: 800 – 1,500 ໂດລາສະຫະລັດ (USD),

ບໍລິສັດສະໜອງອາຫານການກິນທັງ 3 ຄາບ/ວັນ, ສະໜອງຄ່າໂທລະສັດ 400,000 ກີບ/ເດືອນ; ມິໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ 2 ເດຶອນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຕົກລົງຈະຮັບຈ້າງເປັນທາງການ ໃຫ້ເຊັນສັນຍາຈ້າງທຸກໄລຍະ 2 ປີຕໍ່ຄັ້ງ,

ເຮັດວຽກທຸກ 11 ເດືອນ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ/ປີ;

  1. ຜູ້ຊ່ວຍບໍລິຫານງານພາກສະໜາມ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 1 (ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ) ຈໍານວນ 1-2 ຕໍາແໜ່ງ: ເພດຍິງ; ອາຍຸ 20-35 ປີ;

ເຄີຍໄປສຶກສາຢູ່ ສປ ຈີນ ມາ, ສາມາດເວົ້າ, ອ່ານ, ຂຽນ ແລະ ສື່ສານພາສາຈີນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ;

ສາມາດໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ໄດ້ຢ່າງລື້ງເຄີຍ; ມີລັກສະນະທ່າທາງ ແລະ ບຸກຄະລິກະພາບທີ່ດີ;

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຢູ່ຫ້ອງການປະຈໍາເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 1 (ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫຼວງພະບາງ),

ມີຫນ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກແມ່ນ: ຊ່ວຍພະນັກງານຝ່າຍຈີນ ໃນການຄຸ້ມຄອງແຄ້ມພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານຄົນໃນຫ້ອງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າອູ 1, ລະດັບເງິນເດືອນ: 800 – 1,500 ໂດລາສະຫະລັດ (USD),

ບໍລິສັດສະໜອງອາຫານການກິນທັງ 3 ຄາບ/ວັນ ພ້ອມມີທີ່ພັກອາໄສຈັດໃຫ້; ສະໜອງຄ່າໂທລະສັດ 200,000 – 400,000 ກີບ/ເດືອນ;

ມິໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ 2 ເດຶອນ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຕົກລົງຈະຮັບຈ້າງເປັນທາງການ ໃຫ້ເຊັນສັນຍາຈ້າງທຸກໄລຍະ 1 ປີຕໍ່ຄັ້ງ, ເຮັດວຽກທຸກ 11 ເດືອນ ມີມື້ພັກປະຈໍາປີ 15 ວັນ/ປີ;

ຜູ້ຕິດຕໍ່: Mr. LIU YONG QIANG ເບີໂທ: 020-56525896 (ລວມເປັນ WhatsApp ID ພ້ອມ); ທີ່ຢູ່: ບ້ານນາເດືອຍ ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ;

Email: 656625540@qq.com

Recruitment notice Due to work needs, NAM OU POWER COMPANY

recruits the following personnel: 1. Senior Administrative Assistant in Luang Prabang Office,

female, 20-35 years old , Luang Prabang native, graduated from university, will write\ read\ speak English, can handle general documents and draft contracts, familiar with computer operations

The image and temperament are good. There are hotel management, foreign enterprise work experience and overseas study experience. The place of work is Luang Prabang office.

The main job responsibilities are to assist Chinese employees in managing four cascade power station camps, local employees, etc. The treatment is 800-1500 US dollars.

The company provides three meals a day. The monthly communication fee is 400,000 Kip.

The probation period is 2 months. The employment contract is signed for 2 years. You can enjoy 15 days of annual leave for every 11 months of work. 2, Administrative assistant in Nam Ou 1 hydropower station office, female, 20-28 years old, graduated from University , will speak, read, write Chinese familiar with computer operation, good image quality, work place is the Nam Ou 1 hydropower station office (Park Ou County), the main job duties In order to assist Chinese employees in the management of the Nam Ou 1 hydropower station camp and local employees, the salary is 500-1000 $, the company provides three meals a day and accommodation, the monthly communication fee is 200,000 to 400,000 kip, the probation period is 2 months, the employment contract One year in one year, you can enjoy 15 days of annual leave for every 11 months of work. Contact: Liu Yongqiang / MR LIU YONGQIANG, Tel: 020-56525896 (WHATSAPP ID)

Email: 656625540@qq.com

ໂຄສະນາ - Sponsor

1 COMMENT

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.