ບໍລິສັດໄອທີເທັກຊີສເຕັມຈຳກັດຜູ້ດຽວ
(ITTECT SYSTEM SOLE CO.LTD)
ຕ້ອງການເພືອນຮ່ວມງານດ່ວນ

 1. ຜູ້ຈັດການ 1 ຄົນຍິງ/ຊາຍ
 2. ພະນັກງານຫ້ອງການ 2 ຄົນຍິງ/ຊາຍ
 3. ພະນັກງານການຕະຫຼາດ 2 ຄົນຍິງ/ຊາຍ
   ເງືອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
   ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ປະລິນຍາຕີ(ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)
   ໂສດ
   ມີລົດທຽວການດ້ວຍຕົວເອງ
   ອອກວຽກຕ່າງແຂວງໄດ້
   ເອກະສານປະກອບການສະໝັກວຽກ
   ໃບຢັງຢືນຈົບການສຶກສາ
   ໃບຢັງຢືນທີ່ຢູ່
   ບັດປະຈຳຕົວຫຼືສຳມະໂນຄົວ
  *ສົນໃຈຢືນເອກະສານທາງ Email: ittect2020@gmail.com
  ສອບຖາມເພີ່ມເຕີ່ມທີ່ເບີ 021 720022;0305210362
ໂຄສະນາ - Sponsor

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.